Tổng hợp các quy chuẩn quốc gia về ngành xây dựng

Bài viết dưới đây tổng hợp các quy chuẩn VN do Bộ xây dựng ban hành, liên quan đến lĩnh vực xây dựng dân dụng và công trình giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật, nhằm giúp các kỹ sư thiết kế thuận tiện trong công tác tra cứu

TT QCVN đã ban hành
1 QCVN 01:2008/BXD
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.
2 QCVN 02:2009/BXD
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.
3 QCXDVN 05:2008/BXD 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà ở và công trình công cộng- An toàn sinh mạng và sức khoẻ

4 QCVN 06:2010/BXD
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.
5 QCVN 07:2010/BXD
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.
6 QCVN 08:2009/BXD
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị.
7 QCVN 14:2009/BXD
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn.
8 QCVN 03:2012/BXD
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị
9 QCVN 09:2013/BXD 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

10 QCVN 17 : 2013/BXD 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

11 QCVN 10:2014/BXD 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng

12 QCVN 12:2014/BXD 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng

13 QCVN 16:2014/BXD 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

14 QCVN 18:2014/BXD 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong xây dựng

15 QCVN 07-1:2016/BXD 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình cấp nước

16 QCVN 07-2:2016/BXD 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình thoát nước

17 QCVN 07-3:2016/BXD 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình hào và tuynen kỹ thuật

18 QCVN 07-4:2016/BXD 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình giao thông

19 QCVN 07-5:2016/BXD 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình cấp điện

20 QCVN 07-6:2016/BXD 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình cấp xăng dầu, khí đốt

21 QCVN 07-7:2016/BXD 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình chiếu sáng

22 QCVN 07-8:2016/BXD 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình viễn thông

23 QCVN 07-9:2016/BXD 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng

24 QCVN 07-10:2016/BXD 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình nghĩa trang

Facebook Comments